Tommel opp for folkehøgskolene

Tommel opp til folkehøgskolene

En ny studie av elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge avdekker en del kvalitetsforskjeller mellom barnehage, skole, førstegangstjeneste og høyere utdanning. I år er det folkehøgskolene som kommer aller best ut. 

EPSI Ratinghar lagt frem resultatene fra en ny måling av foreldre- og elevtilfredsheten med utdanningsløpet i Norge. Målingen dekker utdanningsløpet fra barnehage til og med høyere utdanning.

Folkehøgskolene får tommel opp

Folkehøgskolene har over lengre tid vist at de lykkes godt med å tilfredsstille elevene. Årets måling, den 8. i rekken, er nok et bevis på dette.

En indeksverdi på 81 er «all time high» for skoleslaget, og viser at elevene er veldig godt fornøyde med året på folkehøgskole

Resultatene for folkehøgskolene er atskillig bedre enn for universiteter og høyskoler.

– Elevene ved folkehøgskolene forteller om et meget godt sosialt miljø, sier Fredrik Høst, Daglig Leder i EPSI Norge. Elevene mener at året på folkehøgskole har utviklet deres sosiale egenskaper og gitt dem et verdifullt nettverk for fremtiden. Elevene trekker også frem faglærernes kompetanse og evne til å engasjere elevene, noe som igjen har bidratt til at elevene opplever å ha fått økt motivasjon og lyst til å lære.

Oversikt over elevtilfredsheten i 2019

Målingen fra EPSI viser at elevene på folkehøgskole er mer fornøyde med tilbudet enn elever i andre skoleslag.

Elevtilfredsheten er viktig for Fana folkehøgskule

Fana folkehøgskule har de siste årene deltatt i undersøkelsen som EPSI gjennomfører. Dette er er en del av skolens selvevalueringsprogram.

– Vi opplever at EPSI-undersøkelsen er et godt supplement til de interne evalueringene vi gjør på skolen. Den gir oss klare tilbakemeldinger på hvor vi kan forbedre oss, sier rektor Tore Haltli.

– Ved hjelp av EPSI får vi en objektiv tilbakemelding på elevtilfredsheten, som gjør at vi kan sette inn tiltak for å sørge for at elevene får et år som svarer til forventningene. Dette gjelder både for linjene på skolen, internatet og det sosiale miljøet på skolen.

Det sosiale miljøet utmerker seg

Sosialt treff i Bergen

Folkehøgskolene scorer særlig høyt på det sosiale mijøet i EPSIs undersøkelse av elevtilfredsheten.

Det er særlig det sosiale miljøet på folkehøgskole som overgår det på universiteter og høyskoler, men studien viser også at lærerne ved norske folkehøgskoler er langt dyktigere på å engasjere elevene enn hva lærerne på universiteter og høyskoler er.