Grunnregler

På en folkehøgskole er det mange mennesker som bor tett på hverandre. Derfor har vi noen grunnregler som alle følger.

Deltagelse

All undervisning og alle arrangement og rutiner i skolens regi er obligatoriske. Dette gjelder også fellessamlinger, som morgensamling, korridormøter, husmøter etc. Elevene skal møte i tide og det oppmuntres til aktiv deltagelse. Nødvendig fravær skal avtales på forhånd.

Stort fravær og/eller manglende deltagelse kan medføre at elev ikke får delta på studietur. Hvis gjentagende fravær uten særskilt grunn kan det føre til tap av skoleplass.

Skolemiljøet

Det skal være arbeidsro og alminnelig sovero etter kl. 23.00. På internatet bor man tett på hverandre, og alle bes rette seg etter de reglene som gis på internatet.

Økonomi

Oppholdspenger skal betales innen fastsatte frister. For alle folkehøgskolene gjelder regelen om at dersom skoleåret av en eller annen grunn blir avbrutt, må eleven betale oppholds-penger fram til sluttidspunktet + for de 6 påfølgende ukene. I tillegg vil eleven bli belastet med fellesutgifter, linjepenger m.m. for den tiden han/hun har vært her.

Brannvarsling

Ved brannalarm må alle forlate byggene snarest mulig. Opplæring i brannrutiner vil bli gitt i løpet av den første skoleuken.

Dersom brannvarsler løses ut med overlegg, er det å anse som brudd på skolens reglement, og vil bli behandlet deretter. Ved påløpte kostnader vil disse bli belastet eleven.

Røyking

Røyking kan kun skje utendørs på anvist plass. Dette gjelder også ved bruk av e-sigaretter.

Alkohol

Det er ikke tillatt å drikke eller oppbevare alkohol på skolen eller i skolen sitt nærområde.

Dette gjelder også for alle arrangement og reiser i skolens regi. Det gjelder også for studieturer, om ikke annet skriftlig reglement er gitt.

Når det gjelder hver enkelt sine drikkevaner utenfor skolen, må det skje på en slik måte at normer for god og hensynsfull atferd følges.

Narkotika

Bruk av hasj og annen narkotika er forbudt etter norsk lov. Skulle det oppstå mistanke om bruk av narkotika må elev være villig til å la deg teste for dette. Kostnader ved slik testing vil bli belastet eleven. Bruk av narkotika vil føre til tap av skoleplass, og eleven blir belastet kostnadene i den forbindelse.

Medisiner

Om elev bruker medisiner av noe slag, ber skolen få beskjed om dette. Eget infoark benyttes.