Nord- og Midthordland høgskulelag (NMH)

Nord- og Midthordland høgskulelag (NMH) eier Fana folkehøgskule.

NMH ble etablert i 1913. Målet var å etablere en folkehøgskole for kommunene i Nord- og Midthordland. Etter to års arbeid kunne de 1915 åpne Fana folkehøgskule. I dag er det forsatt folkehøgskolelaget som eier skolen og alle bygningene.

Medlemmene i NMH har i over hundre år vært viktige støttespillere for folkehøgskolen

NMH er en medlemsorganisasjon, og den er åpen for alle som vil støtte Fana folkehøgskule og det arbeidet som folkehøgskolelaget og folkehøgskolen gjør.

Restaurering av hovedbygningen på Store Milde

Nord- og Midthordland høgskulelag eier skolebygningene

På dette bildet av skoletundet ser du Østfløyen til venstre på bildet, hovedbygningen på midten (bak trærne) og Vestfløyen til høyre på bildet. Et av hovedprosjektene til NMH i de kommende årene er å få til en restaurering av hovedbygningen.

I årene som kommer vil en av hovedoppgavene til NMH være å jobbe planene for restaurering av den den tidligere hovedbygningen på Store Milde. Dette er et fredet bygg som utgjør kjernen av skoletunet sammen med Vestfløyen og Østfløyen.

Hovedbygningen ble satt opp tidlig på 1700-tallet, men den ble bygget om i rokokkostil rundt 1784. I 1909 ble anlegget overtatt av Fana kommune, og i 1915 ble det stilt til disposisjon for Nord- og Midthordland Høgskulelag. Hundre år senere fikk skolen bygningen i jubileumsgave fra Bergen kommune.

I 1916 hadde Ole Landmark ansvar for restaurering av hovedhuset, noe som innebar en tilbakeføring, der en ark i svitserstil og altanen ble revet, samtidig som vinduene ble tilbakeført til opprinnelig stil.

Landmark tegnet en ny vestfløy i 1917. Vestfløyen er tilpasset hovedhuset i dimensjonering og takform. Detaljene er derimot utført i louis-seize-stil med smårutede krysspostvinduer og spissgavlede takarker. Østfløyen er bygget etter Landmarks tegninger fra 1940 i en funksjonalismepåvirket panelstil.

Store Milde ble fredet av Riksantikvaren 27. februar 1924.

Arkitekt Jon Lindstrøm var ansvarlig for restaureringen av hovedhuset i 1976-1980.

Nå har NMH startet prosjektering av en ny restaureringsrunde av hovedbygningen. Prosjekteringen gjøres av arkitekt Elin Thorsnes.

Mildevågen og Fana folkehøgskule

Mildevågen og Fana folkehøyskole fotografert på 1960-tallet.

Medlemsorganisasjon

NMH er en medlemsorganisasjon som er åpen for alle som alle som vil støtte Fana folkehøgskule, den frie folkehøgskolebevegelsen og den grundtvigske folkehøgskolen.

Etter at du har vært medlem i et år, får du stemmerett på årsmøtet. Det er årsmøtet som velger styret for NMH.

Her kan du lese vedtektene for NMH (pdf)

Bli medlem

Det koster 200 kroner i året å være medlem i NMH.

For å bli medlem fyller du ut innmeldingsskjemaet.

Du kan også melde deg inn med å sende en e-post til fana@fanafolk.no.

Innmeldingsskjema  Organisasjonskart for NMH og folkehøgskolen

  • NMH

   Medlemsorganisasjon

   • NMH eier skolen og alle bygningene
  • Styret i NMH

   NMH-styrets oppgaver

   • Forvaltning av bygningsmassen
   • Låneopptak
   • Utpeker skolestyret
  • Skolestyret

   Skolestyrets oppgaver

   • Drift av skolen
   • Kontroll og oppfølgingsoppgaver
   • Økonomiansvar
   • Elever og ansatte velger sine egne representanter til skolestyret
  • Rektor

   Administrativ og pedagogisk leder

  • Ansatte

   Pedagoger og praktisk personale

  • Elever

   Skolen har i dag ca 95 elever